شرح وظایف  

 

به نام خدا

-همكاري بامديرمدرسه واشتراك مساعي درانجام وظايف مربوطه

-همكاري باديگرمعاونان مدرسه درانجام وظايف مربوط .

-ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدير.

-تمهيدمقدمات وايجادامكانات لازم درزمينه ي اجراي برنامه هاي صبحگاهي وبرگزاري نماز جماعت ومراسم مذهبي ملي واقدام دررفع نارسائي هاوكمبودهاي احتمالي دراين زمينه .

-همكاري بامديرمدرسه واشتراك مساعي درانجام وظايف مربوطه .

-هم كاري باديگرمعاونان مدرسه درانجام وظايف مربوط .

-ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدير.

-تمهيدمقدمات وايجادامكانات لازم درزمينه ي اجراي برنامه هاي صبحگاهي وبرگزاري نماز جماعت ومراسم مذهبي ملي واقدام دررفع نارسائي هاوكمبودهاي احتمالي دراين زمينه .

 

 

     
 
 
نقشه سایت