مدیریت  
                                 
                                      مدیریـــت آموزشگاه:
 
                             جناب آقای علی سعادت
 
                           شماره تماس مستقیم:09133553684
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           "مدیران سابق دبیرستان"
 
 
 
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت