مدیریت  
                                 
                                      مدیریـــت آموزشگاه:
 
                             جناب آقای محمد حسین شهبازی
 
                           شماره تماس مستقیم:09133581948
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           "مدیران سابق دبیرستان"