کادر اداری و اجرایی
 
 
 
 
 
 
1
 
نام
 
 
 
 
محمد حسين 
 
نام خانوادگی 
 
 
 
 
شهبازي منشادي 
 
سمت
 
 
 
 
مدیر
 
تاریخ تولد
 
 
 
 
53/7/1
 
2 مهدی  زحمتکش معاون 47/1/18  
3 داود رحماني معاون  50/2/6  
4 حسین  دهقانی زاده معاون 58/8/28  
5 مجید صادقی معاون 53/1/1  
6 محمدصادق اسدی معاون 61/8/18  
7 سيدمرتضي ميرحسيني معاون 47/6/9  
8 علی محمد  دلاوری پور سرپرست 49/10/2  
9 اکبر فلاح سرپرست 47/10/1  
10 محمدصادق سلطانی مطلق خدمتگذار 65/5/27  
11 عباس ابراهیمی سرایدار 57/1/30  
12 حمید روشن بین  خدمتگذار 63/8/12  
13 مصطفی زارع زردینی خدمتگذار 70/3/18  
14 علیرضا احسان مربی 73/5/26  
15 ابوالقاسم دهقان دبیر 37/4/10  
16 علی محمد فلاح کارپرداز 41/3/1