کادر اداری و اجرایی  
 •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام
 
 
نام خانوادگی
 •  
حسین 
حکیمی        
معاونت پایه هفتم
 •  
 •  
 •  
داوود
رحماني
معاونت پایه نهم
 •  
 •  
 •  
علیرضا 
مهدوی
معاونت پرورشی
 •  
 •  
 •  
مجید
صادقی
معاونت فناوری
 •  
 •  
 •  
علی محمد پارسا معاونت اجرایی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 
     
 
 
نقشه سایت