بودجه بندی  
                                                                                                            

 

بودجه بندی آزمون سنجش​

درس

 

پایه

قرآن

پیام های آسمانی

فارسی

عربی

مطالعات اجتماعی

زبان انگلیسی

علوم تجربی

ریاضیات

هفتم

46

 

 

66

57

26

49

-

45

44

هشتم

49

47

46

52

54

33

50

45

نهم

51

 

52

 

53

38

63

47

60

43

 

بودجه بندی آزمون هماهنگ یایه های هفتم  و هشتم​​

ردیف

ایام هقته

تاریخ آزمون

نوع آزمون

1

سه شنبه

30/07/98

ادواری علوم+ادبیات

2

شنبه

11/08/98

آزمون تست ویژه

3

دوشنبه

20/08/98

مرآت

4

چهارشنبه

14/09/98

پیش آزمون بهبود عملکرد1

5

دوشنبه

18/09/98

آزمون بهبود عملکرد1

6

چهارشنبه

04/10/98

ادواری ریاضی

7

یکشنبه

29/10/98

مرآت

8

شنبه

19/11/98

ادواری ادبیات+عربی

9

دوشنبه

05/12/98

مرآت

10

پنجشنبه

22/12/98

ادواری علوم

11

سه شنبه

26/01/99

ادواری ریاضی+زبان

12

یکشنبه

14/02/99

مرآت

13

دوشنبه

15/02/99

بهبودعملکرد2

 

 

 

بودجه بندی آزمون هماهنگ یایه نهم​​

ردیف

ایام هقته

تاریخ آزمون

نوع آزمون

1

چهارشنبه

08/08/98

ادواری ریاضی 1

2

یکشنبه

12/08/98

المپیاد ریاضی و علوم

3

دوشنبه

20/08/98

مرآت

4

پنجشنبه

30/08/98

ادواری ادبیات 1

5

سه شنبه

12/09/98

ادواری علوم 1

6

شنبه

16/09/98

پیش آزمون بهبود عملکرد 1

7

دوشنبه

18/09/98

آزمون بهبود عملکرد مرحله 1

8

یکشنبه

29/10/98

مرآت

9

شنبه

12/11/98

ادواری ریاضی 2

10

سه شنبه

29/11/98

ادواری مطالعات و پیام آسمانی

11

دو شنبه

05/12/98

مرآت

12

سه شنبه

13/12/98

ادواری علوم 2

13

پنجشنبه

22/12/98

ادواری  ادبیات 2

14

شنبه

30/01/99

ادواری ریاضی 3

15

یکشنبه

14/02/99

مرآت

16

دوشنبه

15/02/99

آزمون بهبود عملکرد مرحله 2

17

دوشنبه

22/02/99

ادواری علوم 3

 

 

 

برنامه آزمونهای ادواری پایه های هفتم ، هشتم و نهم

دبیرستان شهید مرشد دوره اول متوسطه سال تحصیلی 1400 99

ردیف

ایام هفته

تاریخ آزمون

نوع آزمون ادواری

پایه

ساعت

طراح سوال

1

یکشنبه

27/07/99

ادواری ادبیات

نهم

21 شب

جلالی

2

دوشنبه

28/07/99

ادواری ادبیات

هشتم

21 شب

صدیقی

3

سه شنبه

29/07/99

ادواری ادبیات

هفتم

21 شب

شاهدی

4

دوشنبه

19/08/99

آزمون مرآت مرحله اول

هفتم،هشتم،نهم

حضوری

 

5

یکشنبه

25/08/99

ادواری ریاضی

هفتم

21 شب

مظفری

6

دوشنبه

26/08/99

ادواری ریاضی

هشتم

21 شب

حکیمی

7

سه شنبه

27/08/99

ادواری ریاضی

نهم

21 شب

صحت

8

دوشنبه

10/09/99

ادواری علوم

هفتم

21 شب

طلایی

9

سه شنبه

11/09/99

ادواری علوم

هشتم

21 شب

رفعتی

10

چهارشنبه

12/09/99

ادواری علوم

نهم

21 شب

بابایی زاده

11

یکشنبه

30/10/99

آزمون مرآت مرحله سوم

هفتم،هشتم،نهم

حضوری

 

12

یکشنبه

05/11/99

ادواری عربی

هفتم

21 شب

قزلباش

13

دوشنبه

06/11/99

ادواری عربی

هشتم

21 شب

مهدی فلاح

14

سه شنبه

07/11/99

ادواری عربی

نهم

21 شب

عباسی

15

یکشنبه

12/11/99

ادواری ادبیات

هفتم

21 شب

سعادت

16

دوشنبه

13/11/99

ادواری ادبیات

هشتم

21 شب

تیموری

17

سه شنبه

14/11/99

ادواری ادبیات

نهم

21 شب

بناپور

18

یکشنبه

26/11/99

ادواری علوم

هفتم

21 شب

بابایی زاده

19

دوشنبه

27/11/99

ادواری علوم

هشتم

21 شب

باغبان

20

سه شنبه

28/11/99

ادواری علوم

نهم

21 شب

سیف الدینی

21

یکشنبه

10/12/99

ادواری ریاضی

هفتم

21 شب

رویین تن

22

دوشنبه

11/12/99

ادواری ریاضی

هشتم

21 شب

خیاطیان

23

سه شنبه

12/12/99

ادواری ریاضی

نهم

21 شب

لاری پور

24

یکشنبه

17/12/99

ادواری زبان

هفتم

21 شب

دهقان

25

دوشنبه

18/12/99

ادواری زبان

هشتم

21 شب

پارسا

26

سه شنبه

19/12/99

ادواری زبان

نهم

21 شب

سیفی پور

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
نقشه سایت