درج مطلب  
باسمه تعالی
صورت جلسۀ جلسۀ اول شورای دانش آموزی دبیرستان شهید مجید مرشد
تاریخ جلسه: 1398/08/05
مشروح مذاکرات:
به لطف خداوند اولین جلسۀ شورا جهت تعیین رییس و معاونت و منشی و همچنین برای انتخاب انجمن ها برگزار گردید. پس از مذاکرات مکرر و نظرات متعدد دوستان موافقت کردند 11 انجمن تشکیل شود و ضمنا جناب آقای دهقانیزاده آیین نامه های انضباطی و قوانین حاکم بر شورا را به مدت 1 ساعت برای ما تشریح نمودند.
 
مصوبات جلسه:

ردیف

شرح مصوبه

مسئول پیگیری

1

مقرر گردید جناب آقای محسنی الحسینی با بیشترین آراء رییس شورا گردد.

محسنی الحسینی

2

تصویب گردید جناب آقای آقایی به عنوان نایب رییس و میرچناری به عنوان منشی باشد.

آقایی - میرچناری

3

مصوب گردید 11 انجمن به نام های قرآن، نماز، مهدویت، تربیت بدنی، کتاب و مطالعه، مناسبت ها، فرهنگی، تعاونی، فضای مجازی، بهداشت، انتظامات و علمی ایجاد گردد.

محسنی الحسینی

4

مصوب گردید طی طرح ابتکاری امسال بازرسی از شورا و انجمن ها فعال گردد.

میرچناری

 
باسمه تعالی 
صورت جلسۀ جلسۀ دوم شورای دانش آموزی دبیرستان شهید مجید مرشد
تاریخ جلسه: 1398/08/20
 
مشروح مذاکرات:
به لطف خداوند رحمان دومین جلسۀ علنی شورا پس از جلسات متعددی که برای انتخاب رؤسای انجمن های یازده گانه گذشت، برگزار شد و طی آن جلسه، آن یازده نفر معرفی شدند و عضوگیری خود را از آن لحظه آغاز نمودند. همچنین اعضای محترم شورا قوانینی را تصویب کردند تا فعالیت و عملکرد انجمن ها راحت تر مورد بررسی قرار گیرد.
 
مصوبات جلسه:

ردیف

شرح مصوبه

مسئول پیگیری

1

مقرر شد که آقایان ابولفضل میرعلی، محمدمهدی میرچناری، مبین بهروان، محمدطاها آقایی، سید عباس محمدی، سید محمدرضا موسوی فر، سبحان عفتی، ستار دهقان، سید رضا محمدی و علیرضا قناویزی به ترتیب رؤسای انجمن های قرآن، نماز، تربیت بدنی، کتاب و مطالعه، مناسبت ها، فرهنگی، فضای مجازی، بهداشت، انتظامات و علمی شوند.

محسنی الحسینی

2

مصوب گردید که هر انجمن موظف باشد تا هر دو هفته یکبار فعالیت هایش را به شورا گزارش دهد.

میرچناری

3

مقرر گردید در صورتی که انجمنی در یک ترم کمتر از دو جلسۀ مکتوب داشت، رییس آن باید استیضاح شود.

میرچناری